อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ สายเลือดใหญ่แห่งอียีปต์

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง.32101
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา
รายวิชาที่เกี่ยวของ วิชาประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส.32170
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์อรวรรณ กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1. คำว่า “Nile” มีความหมายว่าอย่างไร
2. แม่น้ำไนล์เกิดขึ้นได้อย่างไร
3. แม่น้ำไนล์ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวอียิปต์หรือไม่ อย่างไร
4. ดินแดนไอยคุปต์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
5. แม่น้ำไวท์ไนล์ แม่น้ำบลูไนล์ มีความหมายว่าอย่างไร ตามลำดับ

จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแม่น้ำไนล์
2. เพื่อศึกษาว่าแม่น้ำไนล์มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของชาวกรีกหรือไม่ อย่างไร
3. เพื่อศึกษาอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

ผลการศึกษา
1. ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของแม่น้ำไนล์
2. ได้ทราบถึงอิทธิพลของแม่น้ำไนล์ัและการดำรงชีวิตของชาวกรีก
3. ได้ทราบถึงอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

การดำเนินงาน/โครงงาน
-เลือกประเด็นหัวข้อโครงงานที่สนใจ
-ตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา
-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
-สรุปข้อมูลที่ได้ และนำเสนอโครงงาน

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น